ลงนามถวายพระพร




แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ กำหนดให้ส่วนราชการนำประเด็นที่ได้จากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ (Organization Development Survey) ของสำนักงาน ก.ท.บ. มาจัดทำแผนพัฒนาองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำประเด็นการบริหารจัดการระดับบุคคลเกี่ยวกับการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรมาเป็นโอกาสในการปรับปรุงองค์กร โดยดำเนินการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อจะได้นำความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจำปี 2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยเป็นรายบุคคล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โทรศัพท์ 0 2109 5100 ต่อ 910

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่มตรวจสอบ


หากกรอกรหัสประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก แล้วระบบแจ้งว่า "ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรกรมฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ"
กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 620

Current date 15 Nov 2561 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

ipv6 ready
นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557