ลงนามถวายพระพร


แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทิศทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายของการได้มาของข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้บุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงขอความร่วมมือจากข้าราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ทั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๙๑๐

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชนหากกรอกรหัสประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก แล้วระบบแจ้งว่า "ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรกรมฯ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ"
กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 620

Current date 19 Aug 2562 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18 โทรสาร 02-109-5144-5

อีเมลกลางหน่วยงาน drraa@royalrain.go.th

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th

นโยบายเว็บไซต์ |  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557