ลงนามถวายพระพร
เครื่องบินฝนหลวง

 

๑. เครื่องบินปีกตรึงที่ใช้งานในปัจจุบัน (ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง)


     ๑.๑ เครื่องบินแบบ Porter PC-๖/B๒H๒ (๑ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๓ เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น น้ำหนักบรรทุกสารฝนหลวง ๕๐๐ - ๕๕๐ กิโลกรัม

 

           

 

      ๑.๒ เครื่องบินแบบ Cessna Caravan (๑ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๑๐ เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น น้ำหนักบรรทุกสารฝนหลวง ๗๐๐ - ๘๐๐ กิโลกรัม

 

           

 

     ๑.๓ เครื่องบินแบบ Casa C-๒๑๒ (๒ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๑๓ เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น น้ำหนักบรรทุกสารฝนหลวง ๑,๐๐๐ - ๑,๒๐๐ กิโลกรัม

 

            

 

     ๑.๔ เครื่องบินแบบ CN-๒๓๕-๒๒๐ (๒ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๒ เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น และใช้สำหรับการบินสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง น้ำหนักบรรทุก สารฝนหลวง ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

 

           

 

     ๑.๕ เครื่องบินแบบ Super King Air ๓๕๐B (๒ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๓ เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น โดยติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ใช้ในการทำฝนเมฆเย็น และสนับสนุนการตรวจราชการของบังคับบัญชาระดับสูง

 

          

 

๒. เครื่องบินปีกหมุนที่ใช้งานในปัจจุบัน (เครื่องเฮลิคอปเตอร์)


     ๒.๑ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Ecureuil AS๓๕๐B (๑ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๒ เครื่อง ใช้สำหรับบินสนับสนุนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และบินสำรวจประเมินผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

 

           

 

     ๒.๒ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๒๐๖B (๑ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๓ เครื่อง ใช้สำหรับบินสนับสนุนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และบินสำรวจประเมินผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

 

           

 

๒.๓ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๔๑๒ EP (๒ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๑ เครื่อง ใช้สำหรับบินสนับสนุนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง

 

           


๒.๔ เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL ๔๐๗ EP (๑ เครื่องยนต์) มีจำนวน ๑ เครื่อง ใช้สำหรับบินสนับสนุนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และบินสำรวจประเมินผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง

 

          
    Current date 24 Sep 2560 , กำลังออนไลน์อยู่ที่หน้านี้ 1 คน

    สงวนลิขสิทธิ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th พ.ศ.2557