เปลี่ยนการแสดงผล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

Contact Details/Maps

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-109-5100-18,02-109-5144-5,

ผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@royalrain.go.th สารบรรณกลาง saraban@royalrain.go.th

พิกัดละติจูด (Latitude) : 13.8499448
ลองจิจูด (Longitude) : 100.5749838