เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งสตามหลักธรรมาภิบาล
17 พฤศจิกายน 2564 1,044 ครั้ง

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งสตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในการปริหารงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข้าพเจ้า นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบตีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และผู้บริหารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งโสตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบอย่างครบถ้วน และเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตาม
๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในต้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลอำนาจภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีต่อกรมฝนหลวงและการบินกษตรและประเทศขาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่กรมฝน หลวงและการบินเกษตร เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และจะบริหารงบประมาณตัวยความโปร่งใส คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและพร้อมแสดงความรับผิด หากการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรส่งผลกระทบและ
เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
************************************************************
Notification of The Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation On Intention on Administration with Good Governance Practice
Recognizing the National Anti-Corruption Strategy, determining prevention and suppression of coruption and misconduct to be one of the significant national policies;
Realizing and responding to the Strategy, the Department of Royal Rainmaking and
Agricultural Aviation has collaborated with all sectors to prevent and fight corruption and
misconduct to build trust in stakeholders on the administration of the Department;
I, Mr. Samroeng Sangphuwong, Director-General of the Department of Royal Rainmaking and Agriculural Aviation, together with executive officers, hereby declare our
sincere intent to administrate the Department faithfully and transparently in accordance with the principle of good governance as follows:
1. Perform each step of works in compliance with laws and regulations, as well as encourage the Department's officers and staffs to do so.
2. Educate and raise awareness and value of the Department's officers and staffs on corruption resistance, distinguishing between individual and public gains, balance of
internal power forcefully and effectively, and dangers of corruption effecting the Department and the nation; so as to mutually build sustainable anti-corruption culture.
3. Do not condone and tolerance corrupt behaviors punished by social sanction which will make the Department's officers and staff's to be ashamed or afraid of corrupting.
4. Intent to work with righteousness, faith, rapidity, and effectiveness, as well as to be aware of changes of corrupt practices and incompliance with performance standard.
5. Focus on administrating the Department in accordance with the practice of good governance, building culture of integrity in the Department, and managing budget with transparency and worthiness to yield maximum benefit, as well as being liable for the failure of work performance.