เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๓๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
13 ธันวาคม 2564 452 ครั้ง