เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
24 มกราคม 2565 427 ครั้ง