เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
30 สิงหาคม 2565 281 ครั้ง