เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้เลขานุการกรมสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
5 กันยายน 2565 437 ครั้ง