เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
27 มีนาคม 2566 347 ครั้ง