เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๒๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านข้าราชการ
3 กรกฎาคม 2566 144 ครั้ง