เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ร่วมประชุมสรุปผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่
5 กันยายน 2566 67 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ