เปลี่ยนการแสดงผล
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
15 กันยายน 2566 163 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายราเชน ศิลปะรายะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางตรวจเยี่ยม เรดาร์ฝนหลวงบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจอากาศเพื่อสนับสนุนข้อมูลการปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจอากาศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างและอัตรากำลังของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านเผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาพและวีดีโอ