เปลี่ยนการแสดงผล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
24 กันยายน 2566 88 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง และประกอบคุณงามความดีต่อสังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์
ภาพและวีดีโอ