เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินหน้าแผนงานปฏิบัติการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ (Joint Action Programme for Technical Cooperation on Weather Modification: JAP) เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
17 พฤษภาคม 2567 41 ครั้ง
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายราเชน ศิลปะรายะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง และเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางเข้าร่วมการประชุมและดำเนินความร่วมมือทางวิชาการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ภายใต้แผนงานปฏิบัติการร่วม (JAP) ระหว่าง ไทย กับ มองโกเลีย ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2567 ณ กรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศมองโกเลีย (National Agency for Meteorology and Environmental Monitoring :NAMEM) เมืองอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย
.
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศระหว่างไทยกับมองโกเลีย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการเรื่อง ประธานาธิบดีแห่งประเทศมองโกเลีย ขอให้นำความกราบทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับเจ้าหน้าที่มองโกเลีย เพื่อนำเทคโนโลยีฝนหลวงไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนของประเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างสองฝ่ายมาโดยตลอดจนนำไปสู่การลงนามแผนงานปฏิบัติการร่วม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
.
ล่าสุด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
โดยเทคโนโลยีฝนหลวง ในประเทศไทย ให้ผู้แทนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของจังหวัดออมโนโกวี จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทราบว่าตามที่พื้นที่ในจังหวัดออมโนโกวี ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ภัยแล้งมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนทำให้ภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างมาก ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ จึงมีความประสงค์นำเทคโนโลยีฝนหลวงไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดออมโนโกวี โดยขอความอนุเคราะห์นักวิชาการฝ่ายไทย ร่วมดำเนินการศึกษาลักษณะอากาศ คุณลักษณะเมฆ และเลือกวิธีการปฏิบัติการทำฝนที่เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป
.
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวทิ้งทายว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย อันเป็นรูปแบบตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 คือ การดำเนินความร่วมมมือและถ่ายทอดความรู้ให้ต่างประเทศเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยทั้งสองหน่วยงาน จะได้จัดตั้งคณะทำงานฯ ร่วมกัน เพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และประเทศชาติ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
ภาพและวีดีโอ