เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
สนามบินฝนหลวง
สนามบินฝนหลวง

royal rain Airport

สนามบินฝนหลวง ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสนามบินจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1

สนามบินจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2

สนามบินคลองหลวง
ตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี