เปลี่ยนการแสดงผล
เกี่ยวกับองค์กร
โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน

Organization chart

  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
  ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของกรม
  ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างวินัย การรักษาระบบคุณธรรมและสวัสดิการของกรม
  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม รวมทั้ง ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
  ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม
  ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  จัดทําแผนปฏิบัติการฝนหลวงเชิงบูรณาการและประสานงานการปฏิบัติการฝนหลวงกับหน่วยงาน องค์กร เกษตรกร ผู้รับบริการหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไขภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวพระบรมราโชบาย และนโยบายรัฐบาล
  ปรับปรุงและประยุกต์การใช้เทคนิค และเทคโนโลยีฝนหลวงให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และความต้องการของผู้รับบริการในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในภาพรวมของประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบาย และการบริหารงานของกรมและกระทรวง
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  อํานวยการ และให้บริการด้านการบินในการจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของกรมและกระทรวง
  กํากับดูแลงานมาตรฐานการบิน และข้อปฏิบัติด้านนิรภัยการบิน
  กํากับดูแลงานสนามบินในความรับผิดชอบ
  อํานวยการด้านการสื่อสารและวิทยุการบิน
  ซ่อมบํารุงและให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องช่วยเดินอากาศ
  ซ่อมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการบินให้พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี รวมทั้งปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
วิจัยและพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศ
ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ดําเนินงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศนานาชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์
กํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย ตําราฝนหลวง และข้อแนะนําทางเทคนิค พระราชทาน และสิทธิบัตรฝนหลวง
ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลกลาง และจัดทําระบบสารสนเทศของกรม
ดําเนินงานหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) รวมทั้งจัดทําทะเบียนโครงการ งานวิจัยของกรม และรวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

  ศึกษา วิเคราะห์ และประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ระบบการติดตาม การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  เตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งการแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการจัดหาระบบตรวจสภาพอากาศและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รวมทั้งกำหนดที่ตั้งสถานีเรดาร์ฝนหลวง ทั้งแบบประจำที่และเคลื่อนที่ และถังวัดน้ำฝนอัตโนมัติ
  วิเคราะห์ และออกแบบมาตรฐานข้อมูลการตรวจสภาพอากาศฝนหลวง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  กำกับ ดูแลเครื่องมือตรวจสภาพอากาศ และข้อมูลตรวจสภาพอากาศให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน
  สนับสนุนข้อมูลตรวจสภาพอากาศในการปฏิบัติการฝนหลวงและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมทั้งจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมและกระทรวง
  ซ่อมบํารุง และปรับแต่งอุปกรณ์ตรวจสภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน
  เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงในระดับพื้นที่
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย