เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการ “การศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทย”
17 พฤษภาคม 2567 28 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 – 13.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายฉันติ เดชโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ พร้อมด้วยคณะ ฯ เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนโครงการ “การศึกษาศักยภาพการเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่ต่ำในประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน บริษัท มดทองพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยในงานมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์งานวิจัย ความพร้อมสนับสนุนทุนโครงการ และแนวทางความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้โครงการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นเทคโนโลยีทางเลือกในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับประเทศไทยต่อไป
ภาพและวีดีโอ