เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชิงหัว
17 พฤษภาคม 2567 55 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายฉันติ เดชโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ เป็นตัวแทนต้อนรับ Mr.Yao Zhan Yu ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการหลักของรัฐด้านอุทกวิทยาและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหัว และ Mr. Meng Ding Ye จากบริษัท มดทองพัฒนา และร่วมฟังการบรรยายความรู้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศ การลดฝุ่นในประเทศไทย และงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อเป็นข้อมูลร่วมการศึกษาและวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยากาศ และพัฒนาเทคโนโลยีเหนี่ยวนำฝนด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่ำ (Acoustic Rainfall Technology หรือ Low-Frequency Sound Wave Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนเทียมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภาพและวีดีโอ