เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงฯ ร่วม MOU กับ เกาหลีใต้ เดินหน้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรับมือภัยแล้ง ภัยพิบัติ และสลายหมอกควัน
29 พฤษภาคม 2567 124 ครั้ง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Meteorological Sciences : NIMS) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ ณ สำนักงานสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อร่วมกันวิจัย และพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ สำหรับการรับมือปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน อันเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความรุนแรงของภัยพิบัติ
และลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน
 
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยฝ่ายเกาหลีใต้มีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ดร. ปาร์ค ยองยุล (Dr. PARK Young Youn) อธิบดีสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศระหว่างประเทศไทยกับเกาหลีใต้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเกาหลีใต้ส่งผู้แทนจากสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Workshop on Weather Modification 2018) ณ ประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำฝนและการวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพอากาศภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Training on Weather Modification 2019 ณ ประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม “International Weather Modification and Cloud-Aerosol Workshop” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ต่อมาผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในเวทีประชุมของนักวิชาการและนักวิจัยด้านการดัดแปรสภาพอากาศในการประชุมนานาชาติด้านการเพิ่มปริมาณน้ำฝน (International Rain Enhancement Forum: IREF) ครั้งที่ 6 ในปี 2566 อันนำไปสู่การแสดงความสนใจในการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ โดยมุ่งหวังการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการดัดแปร
สภาพอากาศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือต่อความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีล้ำยุค ภายใต้กรอบระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2570

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้วยการบูรณาการและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งความร่วมมือของประเทศไทยและเกาหลีใต้ในครั้งนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อปรับใช้
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ อันเป็นการได้ร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพระราชดำริฝนหลวง และเผยแพร่ศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานขององค์พระบิดาแห่งฝนหลวงไปสู่นานาประเทศระดับสากลอีกด้วย
ภาพและวีดีโอ