เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมงาน World food Safety day วันความปลอดภัยอาหารโลก ประจำปี 2567
7 มิถุนายน 2567 36 ครั้ง
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้ นายไพจิตร เค้ากล้า เลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมงาน World food Safety day วันความปลอดภัยอาหารโลก ประจำปี 2567 โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้หัวข้อ Food safety prepare for the unexpected การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหาร ตลอดห่วงโซ่ และมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น “วันความปลอดภัยอาหารโลก” (World Food Safety Day) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหารสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลกให้ดียิ่งขึ้น ขจัดความหิวโหย และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน และในปีนี้โครงการมาตรฐานอาหารองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO CODEX Alimentarius Commission) หรือ โคเด็กซ์ (Codex) ได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์และจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Food Safety: Prepare for the unexpected การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่
ภาพและวีดีโอ